นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน)
  วิศัยทัศน์เทศบาล
  นโยบายผู้บริหาร
  แผนยุทธศาสตร์
        การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
         4 ปี (61-64)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (60-62)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (59-61)
         
แผนพัฒนาสามปี 
  เทศบัญญัติงบ
        ประมาณรายจ่าย

  แผนการดำเนินงาน
  การติดตามและประเมิน
        ผลแผนพัฒนา
        รายงานผล
        การปฏิบัติงาน
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการ
        จัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคา /
        ประกวดราคา

  งานกิจการสภาเทศบาล
  รายงานการประชุม
        คณะผู้บริหาร

  รายงานการประชุม
        พนักงาน
  รายงานทางการเงิน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
         พนักงานจ้าง  4  ปี


 แผนปฏิบัติการป้องกัน
       การทุจริต

 ประมวลจริยธรรม     
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลหน่วยงาน

 โครงสร้างองค์กร
           (ปัจจุบัน)
            
 บุคลากรเทศบาล/
งานบริการประชาชน

 ลดขั้นตอน
          การปฏิบัติงาน
     
 แผนผัง/แผนภูมิ
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนผังกำหนด
          ผู้รับผิดชอบ

 งานรับเรื่องร้องเรียน
          และร้องทุกข์

 งานทะเบียนราษฎร
 งานสาธารณสุข
          และกองทุนหลัก
          ประกันสุขภาพ

 งานโยธา
 งานจัดเก็บรายได้
          การชำระภาษี
          งานทะเบียนพาณิชย์

 งานป้องกันและ
          บรรเทาสาธารณะภัย

 งานกำจัดมูลฝอยและ
          สิ่งปฏิกูล

 งานสังคมสงเคราะห์
 งานประปา

 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

 

Download
  
แบบคำร้องต่างๆ

เพลงมาร์ชเทศบาล
  
รวมกฎหมายท้องถิ่น

กิจกรรมแอโรบิค
  
จดหมายข่าว
-:-ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม-:- : สถิติการเข้าชม

-:-ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม-:- : สถิติการเข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม 26517929 คน ตั้งแต่ มิถุนายน 2549

[ แสดงสถิติโดยละเอียด ]


บราวเซอร์

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.580 % (419195)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 34.40 % (9124767)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 60.22 % (15971108)
 Opera: OperaOperaOpera 2.097 % (556228)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 9.804 % (26)
 Lynx: LynxLynxLynx 3.771 % (1)
 เครื่องมือค้นหา: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.407 % (108044)
 ไม่สามารถระบุได้: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 1.276 % (338560)


ระบบปฏิบัติการ

 Windows:WindowsWindowsWindows 71.31 % (18912105)
 Linux:LinuxLinuxLinux 6.644 % (1761922)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 13.28 % (3524033)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 3.393 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 4.525 % (12)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 3.771 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 1.131 % (3)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ไม่สามารถระบุได้:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 8.748 % (2319844)


สถิติอื่นๆ

 สมาชิก:1029595
 ผู้เขียนในปัจจุบัน:2
 จำนวนเรื่องที่แสดง:0
 ข้อเสนอแนะที่ส่งมา:0