:: ดูกระทู้ - ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเปลี่ยนสายงาน ระดับ 3
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเปลี่ยนสายงาน ระดับ 3

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้     หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
sayfon
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 29/04/2010
ตอบ: 44

ตอบตอบ: 01/12/2010 1:23 pm    ชื่อกระทู้: ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเปลี่ยนสายงาน ระดับ 3 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ ๓
**************
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ ๓ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ในข้อ ๒ , ๕ และข้อ ๖ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๓-๕
๑.๒ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๓-๕
๑.๓ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ๓-๕
๑.๔ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับ ๓-๕
๑.๕ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับ ๓-๕
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๓-๕
๑) ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒
๒) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้หรือ
๓) ได้รับปริญญาโททางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๔) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น ๗,๙๔๐ บาท
๒.๒ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๓-๕
๑) ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒

๒) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๓) รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๔) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น ๗,๙๔๐ บาท
๒.๓ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ๓-๕
๑) ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒
๒) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางกฏหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ ด้าน พาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๓) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น ๗,๙๔๐ บาท
๒.๔ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับ ๓-๕
๑) ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒
๒) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๓) ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๔) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น ๗,๙๔๐ บาท
๒.๕ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับ ๓-๕
๑) ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒
๒) ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล สุขศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๓) ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๔) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น ๗,๙๔๐ บาท

๓. การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ให้ขอใบสมัครและสมัครสอบได้โดยตรงด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๓ รูป
๒) สำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาลอย่างละ ๑ ฉบับ
๓) สำเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ฉบับ
๔) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ
๕) สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล จำนวน ๑ ฉบับ
๖) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง และให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
๕. ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกคนละ ๒๐๐ บาท เงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกจะไม่คืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ
๗. สอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมอำเภอบ้านเหลื่อม (หลังเก่า)

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
ก) ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล และ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ ประเทศไทย ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล ทั้งนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน
ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้น โดยเฉพาะ โดยวิธีสอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
ค) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ ตามที่กำหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด (ตามแบบท้ายประกาศนี้) และให้จัดส่งในวันที่สอบ ภาค ก และภาค ข
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ซึ่งต้องทำการสัมภาษณ์ก็อาจสัมภาษณ์ โดยนำผลการประเมินของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาต่ำตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และจะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(ลงชื่อ) สมคิด ฤาชา
(นายสมคิด ฤาชา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้     หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group