นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน)
  วิศัยทัศน์เทศบาล
  นโยบายผู้บริหาร
  แผนยุทธศาสตร์
        การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
         4 ปี (61-64)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (60-62)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (59-61)
         
แผนพัฒนาสามปี 
  เทศบัญญัติงบ
        ประมาณรายจ่าย

  แผนการดำเนินงาน
  การติดตามและประเมิน
        ผลแผนพัฒนา
        รายงานผล
        การปฏิบัติงาน
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการ
        จัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคา /
        ประกวดราคา

  งานกิจการสภาเทศบาล
  รายงานการประชุม
        คณะผู้บริหาร

  รายงานการประชุม
        พนักงาน
  รายงานทางการเงิน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
         พนักงานจ้าง  4  ปี


 แผนปฏิบัติการป้องกัน
       การทุจริต

 ประมวลจริยธรรม     
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลหน่วยงาน

 โครงสร้างองค์กร
           (ปัจจุบัน)
            
 บุคลากรเทศบาล/
งานบริการประชาชน

 ลดขั้นตอน
          การปฏิบัติงาน
     
 แผนผัง/แผนภูมิ
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนผังกำหนด
          ผู้รับผิดชอบ

 งานรับเรื่องร้องเรียน
          และร้องทุกข์

 งานทะเบียนราษฎร
 งานสาธารณสุข
          และกองทุนหลัก
          ประกันสุขภาพ

 งานโยธา
 งานจัดเก็บรายได้
          การชำระภาษี
          งานทะเบียนพาณิชย์

 งานป้องกันและ
          บรรเทาสาธารณะภัย

 งานกำจัดมูลฝอยและ
          สิ่งปฏิกูล

 งานสังคมสงเคราะห์
 งานประปา

 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

 

Download
  
แบบคำร้องต่างๆ

เพลงมาร์ชเทศบาล
  
รวมกฎหมายท้องถิ่น

กิจกรรมแอโรบิค
  
จดหมายข่าว
-:-ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม-:-: เนื้อหาสาระ

แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน -:-ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม-:-:


· ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวประชาสัมพันธ์)
· โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2558 (โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2558)
· รายงานการประชุมพนักงาน (รายงานการประชุมพนักงาน )
· แบบคำร้องต่างๆ (แบบคำร้องต่างๆ)
· แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
· แผนพัฒนาสามปี (แผนพัฒนาสามปี)
· เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)
· ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
· งานกิจการสภาเทศบาล (งานกิจการสภาเทศบาล)
· รายงานทางการเงิน (รายงานทางการเงิน)
· เพลงมาร์ชเทศบาล (เพลงมาร์ชเทศบาล)
· รวมกฎหมายท้องถิ่น
· กิจกรรมแอโรบิค (กิจกรรมแอโรบิค)
· จดหมายข่าว (จดหมายข่าว)
· ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน)
· งานรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ (งานรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์)
· งานทะเบียนราษฎร (งานทะเบียนราษฎร)
· งานสาธารณสุขและกองทุนหลักประกันสุขภาพ (งานสาธารณสุขและกองทุนหลักประกันสุขภาพ)
· งานโยธา (งานโยธา)
· งานจัดเก็บรายได้ การชำระภาษี งานทะเบียนพาณิชย์ (งานจัดเก็บรายได้ การชำระภาษี งานทะเบียนพาณิชย์)
· งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย)
· งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
· งานสังคมสงเคราะห์ (งานสังคมสงเคราะห์)
· งานประปา (งานประปา)
· ประวัติหมู่บ้าน (ประวัติหมู่บ้าน)
· แผนการดำเนินงาน (แผนการดำเนินงาน)
· นโยบายผู้บริหาร (นโยบายผู้บริหาร)
· การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา/รายงานผลการปฏิบัติงาน (การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา/รายงานผลการปฏิบัติงาน)
· สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
· แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง)
· แผนอัตรากำลัง 3 ปี (แผนอัตรากำลัง 3 ปี)
· แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี)
· บุคลากรเทศบาล / ประกาศสอบพนักงานเทศบาลฯ (บุคลากรเทศบาล / ประกาศสอบพนักงานเทศบาลฯ)
· สมาชิกสภาเทศบาล (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม)
· แผนผัง/แผนภูมิ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (แผนผัง/แผนภูมิ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)
· แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบ (แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบ)
· ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม)
· ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมุลจัดซื้อจัดจ้าง)
· ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน) (ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน))
· โครงสร้างองค์กร (ปัจจุบัน) (โครงสร้างองค์กร (ปัจจุบัน))
· รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร (รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร)
· แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต)
· ประมวลจริยธรรม (ประมวลจริยธรรม)
· แผนเศรษฐกิจพอเพียง (แผนเศรษฐกิจพอเพียง)
· คู่มือสำหรับประชาชน (ยกเลิก) (คู่มือสำหรับประชาชน (ยกเลิก))
· แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (61-64))
· แผนพัฒนาสามปี (60-62) (แผนพัฒนาสามปี (60-62))
· แผนพัฒนาสามปี (59-61) (แผนพัฒนาสามปี (59-61))
· คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม (คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม )
·
·
·
·