นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน)
  วิศัยทัศน์เทศบาล
  นโยบายผู้บริหาร
  แผนยุทธศาสตร์
        การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี 
  เทศบัญญัติงบ
        ประมาณรายจ่าย

  แผนการดำเนินงาน
  การติดตามและประเมิน
        ผลแผนพัฒนา
        รายงานผล
        การปฏิบัติงาน
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการ
        จัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคา /
        ประกวดราคา

  งานกิจการสภาเทศบาล
  รายงานการประชุม
        คณะผู้บริหาร

  รายงานการประชุม
        พนักงาน
  รายงานทางการเงิน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
         พนักงานจ้าง  4  ปี


 แผนปฏิบัติการป้องกัน
       การทุจริต

 ประมวลจริยธรรม     
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลหน่วยงาน

 โครงสร้างองค์กร
           (ปัจจุบัน)
            
 บุคลากรเทศบาล/
งานบริการประชาชน
 ลดขั้นตอน
          การปฏิบัติงาน
     
 แผนผัง/แผนภูมิ
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนผังกำหนด
          ผู้รับผิดชอบ

 งานรับเรื่องร้องเรียน
          และร้องทุกข์

 งานทะเบียนราษฎร
 งานสาธารณสุข
          และกองทุนหลัก
          ประกันสุขภาพ

 งานโยธา
 งานจัดเก็บรายได้
          การชำระภาษี
          งานทะเบียนพาณิชย์

 งานป้องกันและ
          บรรเทาสาธารณะภัย

 งานกำจัดมูลฝอยและ
          สิ่งปฏิกูล

 งานสังคมสงเคราะห์
 งานประปา
 
Download
  
แบบคำร้องต่างๆ

เพลงมาร์ชเทศบาล
  
รวมกฎหมายท้องถิ่น

กิจกรรมแอโรบิค
  
จดหมายข่าว
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม      
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

             ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘  และข้อ ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่                  
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล
ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนร้องทุกข์ 
โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์  และไปที่เว็บบอร์ด
"กระดารข่าววันนี้"
สมัครสมาชิก 
และเข้าเมนูเขียนข่าว
แสดงความคิดเห็นและร้องเรียนร้องทุกข์ขอเชิญท่องเที่ยว
"สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา"
ณ  สวนสาธารณหนองใหญ่
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองใหญ่ ตำบลบ้านเหลื่อม
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมโครงการมอบวุฒิบัตรของศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
 วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม(หลังเก่า)แจ้งเตือนให้ระวังการเกิดอัคคีภัย

   
อัคคีภัย หมายถึง ภัยอันตรายอันเกิดจาก
ไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต 
  

สาเหตุของอัคคีภัยจนทำให้เกิดการลุกลามเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่นั้น อาจเกิดได้ 2 ลักษณะใหญ่  คือ สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความตั้งใจ เช่น การลอบวางเพลิงหรือการก่อวินาศกรรม ซึ่งเกิดจากการจูงใจอันมีมูลสาเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการลอบวางเพลิง อาจเนื่องมาจากเป็นพวกโรคจิต
1. สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง ในกรณีนี้พอจะแบ่งเป็นประเด็นหลักๆ ได้ 2 ประเด็นคือ 
     1.1 ขาดความระมัดระวังทำให้เชื้อเพลิงแพร่กระจาย ในกรณีดังกล่าวนี้เกิดจากการทำให้สิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นสารลุกไหม้ไฟหรือติดไฟได้แพร่กระจายเมื่อไปสัมผัสกับความร้อนก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยได้ ตัวอย่างเช่น ในบริเวณที่มีไอของตัวทำละลาย หรือน้ำมันเชื้อเพลิงแพร่กระจาย เมื่อไปสัมผัสกับแหล่งความร้อน เช่น บริเวณที่มีจุดสูบบุหรี่ก็จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้
     1.2 ขาดความระมัดระวังการใช้ไฟและความร้อน ในกรณีดังกล่าวนี้ก็เช่นกันทำให้แหล่งความร้อนซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบและลักษณะต่างๆ กัน เช่น ความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้า การเชื่อมตัด เตาเผา เป็นต้น ทำให้แหล่งกำเนิดความร้อนนั้นไปสัมผัสกับเชื้อเพลิงในสภาพที่เหมาะสม ก็จะเป็นสาเหตุของอัคคีภัยได้ ตัวอย่างเช่น การที่สะเก็ดไฟจากการเชื่อมติดด้วยไฟฟ้า หรือก๊าซไปตกลงในบริเวณที่มีกองเศษไม้หรือผ้าทำให้เกิดการคุกรุ่นลุกไหม้เกิดอัคคีภัย

แหล่งกำเนิดอัคคีภัยเป็นสาเหตุของการจุดติดไฟมีสาเหตุและแหล่งกำเนิดแตกต่างกันไปดังต่อไปนี้
1. อุปกรณ์ไฟฟ้า
2. การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ
3. ความเสียดทานของประกอบของเครื่องจักร  เครื่องยนต์
4. เครื่องทำความร้อน
5. วัตถุที่มีผิวร้อนจัด เช่น เหล็กที่ถูกเผา ท่อไอน้ำ
6. เตาเผาซึ่งไม่มีฝาปิดหรือเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปกคลุม
7. การเชื่อมและตัดโลหะ
8. การลุกไหม้ด้วยตัวเอง เกิดจากการสะสมของสารบางชนิด เช่น พวกขยะแห้ง ถ่านหินจะก่อให้เกิดความร้อนขึ้นในตัวของมันเอง จนกระทั่งถึงจุดติดไฟ
9. เกิดจากการวางเพลิง
10. ประกายไฟที่เกิดจากเครื่องจักรขัดข้อง
11. โลหะหรือวัตถุหลอมเหลว
12. ไฟฟ้าสถิต
13. ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด เช่น 
โซเดียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส เมื่อสัมผัสกับน้ำ อากาศ หรือวัสดุอื่นๆ ทำให้เกิดการลุกไหม้ได้
14. สภาพบรรยากาศที่มีสิ่งปนเปื้อนก่อให้เกิดการระเบิดได้
15. จากสาเหตุอื่น ๆ

ผลที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัยโดยตรงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากความร้อน เกิดความเสียหายแก่อาคารสถานที่ และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยตรง เมื่อไฟไหม้ จะทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเกิดความเสียหาย เครื่องจักรถูกทำลายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างขึ้นมาใหม่หรือจัดหาเครื่องจักรใหม่มาทดแทนของเก่า


การจัดระเบียบเรียบร้อยดี หมายถึง การป้องกันการติดต่อลุกลาม โดยจัดระเบียบในการเก็บรักษา สารสมบัติที่น่าจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายให้ถูกต้องตามลักษณะการเก็บรักษา สารสมบัตินั้นๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เรียบร้อย โดยไม่สะสมเชื้อเพลิงไว้เกินประมาณที่กำหนด เพราะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ย่อมทำให้เกิดการติดต่อลุกลามขึ้นได้
1. การตรวจตราซ่อมบำรุงดี หมายถึง การกำจัดสาเหตุในการกระจายตัวของเชื้อเพลิงและความร้อน เช่น การตรวจตราการไหลรั่วของเชื้อเพลิงต่าง ๆ พร้อมทั้งการควบคุมดูแลมิให้เกิดการกระจายตัวของความร้อนของเครื่องทำความร้อน
2. การมีระเบียบวินัยดี หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เช่น สถานที่ใดที่ให้มีไว้ซึ่งเครื่องดับเพลิง
3. ความร่วมมือที่ดี หมายถึง การศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง ตลอดจนการฝึกซ้อมในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงไหม้
ประชาคมอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
คือ  การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง  สามารถสร้างโอกาสและรับมือสิ่งท้าท้าย  ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง  เศรษฐกิจ  และภัยคุกคามรูปแบบใหม่  โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี  สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น  และสมาชิก  ในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประกอบไปด้วย  3  เสาหลัก  ได้แก่
1. ประชาคมการเมืองและความมั่งคงอาเซียน
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ความเป็นมาของอาเซียน
 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8  สิงหาคม  2510  ปัจจุบันมีประเทศที่เป็นสมาชิก  10  ประเทศ  ประกอบด้วยอินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย  บรูไนดารุส-ซาลาม  เวียดนาม  ลาว  เมียนมาร์  และกัมพูชาตามลำดับ  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Ø ซึ่งต่อมาผู้นำอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นภายในปี 2558 เหตุผลก็มาจาก  บริบทการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ทำให้อาเซียนต้องเผชิญ  สิ่งท้าทายใหม่ๆ  อาทิ  โรคระบาด  การก่อการร้าย  ยาเสพติด  การค้ามนุษย์  สิ่งแวดล้อม  ภัยพิบัติ  อีกทั้ง  ยังมีความจำเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง  และในเวทีระหว่างประเทศ  ผู้นำอาเซียนจึงเห็นพ้องกันว่า  อาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่น  เข้มแข็ง  และมั่นคงยิ่งขึ้น

คำขวัญของอาเซียน
   "หนึ่งวิสัยทัศน์   หนึ่งเอกลักษณ์   หนึ่งประชาคม”

 

กระดานข่าววันนี้

  กระทู้ใหม่โดยเข้าชมตอบล่าสุด
Details Details For car - Where To Go 
2
0
edikigy
Options Options For Straightforward Products In car 
2
0
iqaqozeg
5 5 A good diet That Will Make you stay in Shape 
2
0
otosuz
Sensible Sensible Secrets Of car - An Update 
2
0
utyfemug
Speedy Speedy Plans In car For 2012 
2
0
ahojaq
instalacje instalacje elektryczne 
3
0
acogo
Croup Croup haughtiest toner rebook. 
3
0
urolatij
Draft Draft captures underperformed unregenerate. 
2
0
ykirahyg
Strona Strona odszkodowania w Szkocji
2
0
ohyhehyz
ух ух ты к&am
2
0
osuwogi
Fibers Fibers ratepayer illmannered bungler.
2
0
adylubygy
Comparing Comparing Clear-Cut car Plans
4
0
udofedyv
One One Stop Chemical Supplier Directory And How It Helps Buyers
4
0
ecysir
Significant Significant Criteria For car - For Adults
3
0
ecoje
Uncomplicated Uncomplicated car Solutions - The Best Routes
2
0
ofupyso
[ แสดงกระดานข่าวประกาศทั้งหมด ]   [ ค้นหา]   [ เขียนข่าว ]

ข่าววันนี้


ข่าวโรงเรียน


ขณะนี้เวลา
กุมภาพันธ์ 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  

เมนูหลัก
· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· เข้าสู่ระบบ
· ติดต่อเรา
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· สถิติการเข้าชม
เกล็ดสาระน่ารู้

"เมื่อคุณจาม หัวใจคุณจะหยุดเต้นเสี้ยววินาที และเป็นไปไม่ได้เลย ที่คุณจะจามโดยไม่หลับตา..อย่าจามบ่อยละกัน "

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 674 บุคคลทั่วไป และ 59 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
เรื่องใหญ่ประจำวัน
ยังไม่มีข่าวใหญ่สำหรับวันนี้
สาระ / บันเทิง